Hỗ trợ khách hàng 24/7 hotline

Biểu phí

(Chưa bao gồm thuế GTGT)

1. Biểu phí dịch vụ tại quầy (xem tại đây)

2. Biểu phí dịch vụ sms banking (xem tại đây)

3. Biểu phí dịch vụ ngân hàng số (xem tại đây)

4. Biểu phí dịch vụ và hạn mức thẻ ghi nợ nội địa (xem tại đây)

5. Biểu phí dịch vụ và hạn mức thẻ VietABank Visa (xem tại đây)

6. Biểu phí dịch vụ và hạn mức thẻ tín dụng nội địa (xem tại đây

7. Biểu phí dịch vụ gói tài khoản thanh toán (xem tại đây)

8. Biểu phí dịch vụ thanh toán thẻ qua POS (xem tại đây)

9. Biểu phí giao dịch tín dụng (xem tại đây)

10. Biểu phí dịch vụ tài khoản số tự chọn (xem tại đây) 

11. Biểu phí dịch vụ tài khoản Nickname (xem tại đây).

A. Biểu phí Dịch vụ tài khoản (Xem tại đây)

B. Biểu phí Thanh toán quốc tế (Xem tại đây)

C. Biểu phí Dịch vụ chuyển tiền (Xem tại đây)

D. Biểu phí Ngân hàng điện tử (Xem tại đây)

E. Biểu phí Bảo lãnh và tín dụng (Xem tại đây)

F. Biểu phí Ngân quỹ (Xem tại đây)

G. Biểu phí dịch vụ Tài khoản số tự chọn (Xem tại đây)

Biểu phí và hạn mức giao dịch thẻ ghi nợ nội địa

Tải về

Biểu phí và hạn mức giao dịch thẻ VietABank Visa

Tải về

Biểu phí dịch vụ và hạn mức thẻ tín dụng nội địa

Tải về
Thông tin đang được cập nhật!

Add to home screen