Hỗ trợ khách hàng 24/7hotline

 

 

Đặc điểm sản phẩm và Điều kiện gửi tiền

 • Kỳ hạn gửi: Theo tháng.

 • Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND/100 USD.

 • Lãi suất cố định trong suốt thời hạn gửi tiền.

 • Phương thức trả lãi: trả lãi cuối kỳ/định kỳ hàng tháng/định kỳ hàng quý/ trả lãi trước.

 • Khách hàng cá nhân nước ngoài là người cư trú. Đối với cá nhân nước ngoài là người không cư trú phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 tháng trở lên.

 • Khách hàng gửi, nhận chi trả khoản tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán của chính Khách hàng.

 • Thời hạn gửi tiền không được dài hơn thời hạn hiệu lực còn lại của giấy tờ xác minh thông tin của Khách hàng.

Đăng ký và sử dụng dịch vụ

 • Hồ sơ: Thị thực hoặc các giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú tại Việt Nam còn thời hạn hiệu lực.

 MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ GIAO DỊCH TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN DÀNH CHO

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETABANK

1. Đối tượng gửi tiền

Cá nhân nước ngoài là người cư trú.

Cá nhân nước ngoài là người không cư trú: Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên.

2. Giải thích từ ngữ

Khách hàng: Là cá nhân có nhu cầu gửi tiền gửi có kỳ hạn (CKH) tại VietABank và được quy định cụ thể tại Khoản 1.

Giấy xác minh thông tin của cá nhân nước ngoài là người cư trú và người không cư trú: Là thị thực hoặc các giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực. Các giấy tờ này là căn cứ để xác định thời hạn của Hợp đồng tiền gửi (HĐTG).

3. Hình thức/nguyên tắc gửi tiền CKH

VietABank và Khách hàng thực hiện giao dịch tiền gửi CKH thông qua hình thức ký kết Hợp đồng tiền gửi (HĐTG) theo mẫu do VietABank ban hành từng thời kỳ.

4. Loại tiền gửi: VND, USD.

5. Lãi suất

Lãi suất tiền gửi CKH: Theo từng sản phẩm/chương trình tiết kiệm do VietABank công bố từng thời kỳ được niêm yết tại các địa điểm giao dịch của VietABank trên toàn hệ thống và/hoặc trên website của VietABank (vietabank.com.vn).

Phương pháp tính lãi tiền gửi CKH:

Số tiền lãi = (Số dư thực tế x Số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)/365 ngày

Trong đó:

 • Số dư thực tế: Là số dư đầu ngày tính lãi của số dư tiền gửi trong thời hạn tính lãi.
 • Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà Số dư thực tế đầu mỗi ngày không thay đổi.
 • Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày tiếp theo ngày hiệu lực đến hết ngày đến hạn hoặc hết ngày VietABank thực tế thanh toán khoản tiền gửi cho Khách hàng và thời điểm xác định số dư để tính lãi là đầu mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

Phương thức trả gốc, lãi tiền gửi CKH:

Phương thức trả gốc: VietABank chi trả 1 lần toàn bộ gốc vào TKTT của KH mở tại VietABank khi HĐTG được tất toán.

Các phương thức trả lãi:

Lĩnh lãi trước: Lãi được chi trả một lần ngay tại thời điểm Khách hàng gửi tiền.

Lĩnh lãi định kỳ: Lãi được chi trả theo kỳ cố định (1 tháng/lần, 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng/lần) trong suốt thời hạn gửi tiền.

Lĩnh lãi cuối kỳ: Lãi được chi trả một lần cùng với gốc vào ngày đến hạn của HĐTG.

6. Quy trình nhận, chi trả tiền gửi CKH giữa VietABank và Khách hàng cá nhân

Thủ tục nhận tiền gửi CKH:

Khách hàng trực tiếp tới địa điểm giao dịch của VietABank, xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của Khách hàng và đề nghị mở HĐTG. Trường hợp gửi tiền gửi CKH thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật, giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật theo quy định.

Khách hàng phải có tài khoản thanh toán mở tại VietABank để thực hiện các giao dịch liên quan đến khoản tiền gửi CKH.

Nếu Khách hàng đã có tài khoản thanh toán tại VietABank: KH bổ sung/cập nhật thông tin trong trường hợp có sự thay đổi thông tin đã đăng ký với VietABank trước đó.

Nếu Khách hàng chưa có tài khoản thanh toán tại VietABank: Trước khi ký kết hợp đồng tiền gửi, Khách hàng cần cung cấp hồ sơ và mở tài khoản thanh toán theo quy định hiện hành của VietABank.

Đối với khoản tiền gửi chung: Các chủ sở hữu HĐTG phải trực tiếp đến địa điểm giao dịch để mở tài khoản thanh toán chung theo quy định hiện hành của VietABank.

Khách hàng cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng và thực hiện ký kết HĐTG với VietABank, nhận lại 1 bản HĐTG.

Khách hàng ký trên chứng từ gửi tiền, kiểm tra lại các thông tin trên chứng từ và trên hợp đồng tiền gửi trước khi ra về, đảm bảo khớp đúng.

Trường hợp Khách hàng là người không viết được, người không đọc được, người không nhìn được, người không biết ký, khách hàng điền đăng ký ký hiệu bằng cách điểm chỉ thay cho chữ ký mẫu để thực hiện giao dịch.

Thủ tục tất toán tiền gửi CKH:

Khách hàng có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến địa điểm giao dịch của VietABank nơi mở hợp đồng tiền gửi thực hiện thủ tục tất toán tiền gửi có kỳ hạn và thực hiện:

Xuất trình bản gốc hợp đồng tiền gửi /Giấy báo mất/hỏng, giấy tờ xác minh thông tin của Khách hàng hoặc của tất cả các chủ sở hữu trong trường hợp tiền gửi chung.

Trường hợp chi trả tiền gửi CKH thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật, giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật và giấy tờ xác minh thông tin Khách hàng.

Trường hợp chi trả tiền gửi CKH thông qua người được ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình giấy tờ xác minh thông tin của người được ủy quyền và văn bản ủy quyền hợp pháp phù hợp theo quy định của VietABank.

Trường hợp tất toán tiền gửi CKH chung thì tất cả các đồng chủ sở hữu đến xuất trình giấy tờ xác minh thông tin để thực hiện tất toán. Trường hợp một trong các chủ sở hữu không đến trực tiếp thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp.

Ký Giấy đề nghị tất toán HĐTG theo mẫu của VietABank và chứng từ tất toán, nộp lại bản gốc HĐTG/Giấy bảo hỏng/mất HĐTG, giấy đề nghị tất toán và các giấy tờ tương đương (nếu có).

Nếu thông tin phù hợp, VietABank thực hiện chi trả tiền gửi vào tài khoản thanh toán của người gửi tiền.

Đối với trường hợp chi trả HĐTG theo thừa kế:

Người thừa kế và (các) đồng thừa kế hợp pháp có thể đến VietABank nơi ký HĐTG để nộp hồ sơ chi trả theo thừa kế để thực hiện tất toán HĐTG.

Thủ tục rút tiền thừa kế:

Người thừa kế/người đại diện (các) đồng thừa kế hợp pháp phải xuất trình bản gốc HĐTG của người gửi tiền tại VietABank đã chết/bị Tòa án tuyên bố là đã chết; bộ hồ sơ chứng minh là người tới rút tiền chi trả là người thừa kế/người đại diện (các) đồng thừa kế hợp pháp; giấy tờ xác minh thông tin của người tới rút tiền. Bộ hồ sơ chứng minh là người thừa kế/người đại diện (các) đồng thừa kế hợp pháp phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia mà người gửi tiền có quốc tịch. Toàn bộ hồ sơ này phải được dịch ra tiếng Việt và cũng phải được hợp pháp hóa lãnh sự trên bản dịch.

Người thừa kế/người đại diện (các) đồng thừa kế hợp pháp ký Giấy đề nghị tất toán HĐTG theo mẫu của VietABank đồng thời hoàn thiện mẫu biểu Giấy đề nghị chi trả tiền gửi theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ, ký trên chứng từ tất toán, nộp lại bản gốc HĐTG/Giấy bảo hỏng/mất HĐTG, giấy đề nghị tất toán và các giấy tờ khác (nếu có).

Nếu thông tin phù hợp, VietABank thực hiện chi trả tiền gửi vào tài khoản thanh toán của người gửi tiền. Đồng thời thực hiện thủ tục đóng tài khoản thanh toán do người gửi tiền đã chết/bị Tòa án tuyên bố là đã chết để chi trả tiền cho Người thừa kế/người đại diện (các) đồng thừa kế hợp pháp theo chỉ dẫn của Người thừa kế/người đại diện (các) đồng thừa kế hợp pháp đó.

7. Sử dụng tiền gửi CKH làm tài sản bảo đảm

Khách hàng có thể sử dụng tiền gửi CKH tại VietABank làm tài sản bảo đảm tại VietABank hoặc các Tổ chức tín dụng khác (nếu được Tổ chức tín dụng đó chấp thuận).

Trường hợp sử dụng tiền gửi CKH làm tài sản bảo đảm tại VietABank thì phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện, quy định về tài sản bảo đảm, quy định về cấp tín dụng và các điều kiện khác theo sản phẩm của VietABank và pháp luật ban hành từng thời kỳ.

Khách hàng không được cầm cố số dư tiền gửi CKH theo HĐTG trong trường hợp khoản tiền gửi CKH đang bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ số dư tiền gửi theo HĐTG đang có tranh chấp, khiếu nại giữa các bên và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

8. Quy định chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi CKH

Việc chuyển giao quyền sở hữu  tiền gửi CKH phải được thực hiện trước ngày đến hạn của khoản tiền gửi CKH và đảm bảo các điều kiện, nội dung sau:

Việc chuyển giao quyền sở hữu phải được thực hiện với toàn bộ gốc và lãi của khoản tiền gửi mà Khách hàng chưa nhận tính đến thời điểm chuyển giao quyền sở hữu (không áp dụng chuyển giao quyền sở hữu một phần giá trị khoản tiền gửi CKH).

Mỗi HĐTG chỉ được chuyển giao quyền sở hữu tối đa 01(một) lần.

Khách hàng và bên nhận chuyển giao quyền sở hữu phải có văn bản đề nghị và được VietABank xác nhận.

Người nhận chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi CKH phải đảm bảo phù hợp với quy định về đối tượng KH tại quy định này; trừ trường hợp chuyển giao quyền sở hữu theo thừa kế.

Không áp dụng chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi CKH trong trường hợp khoản tiền gửi CKH hạn đang bị phong tỏa hoặc đang trong thời gian đảm bảo nghĩa vụ dân sự khác.

Đối với tiền gửi chung có kỳ hạn, việc thực hiện chuyển giao quyền sở hữu phải có sự đồng ý và chữ ký của tất cả các đồng sở hữu.

Bên chuyển giao và nhận chuyển giao quyền sở hữu sẽ tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm về các điều khoản chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn đồng thời tự chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp, thiệt hại phát sinh xảy ra liên quan đến việc chuyển giao (nếu có), các tranh chấp, thiệt hại này không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của VietABank đối với Khách hàng theo các HĐTG đã được VietABank xác nhận chuyển giao.

Sau khi chuyển giao quyền sở hữu TGCKH, toàn bộ quyền và nghĩa vụ phát sinh liên quan đến khoản TGCKH đó sẽ do bên nhận chuyển giao quyền sở hữu thực hiện. Các ủy quyền liên quan đến giao dịch tiền gửi có kỳ hạn (nếu có) phát sinh trước khi chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn sẽ đương nhiên hết hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao quyền sở hữu. Bên chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi CKH không được hủy giao dịch chuyển giao quyền sở hữu khi đã được VietABank xác nhận.

9. Kéo dài (tái tục) thời hạn gửi tiền

Việc tái tục thời hạn gửi tiền vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi CKH thực hiện theo thỏa thuận giữa VietABank và Khách hàng tại HĐTG. Đối với hình thức lĩnh lãi trước sẽ không được phép tái tục. Khi đến hạn thanh toán tiền gửi CKH, nếu Khách hàng không đến lĩnh tiền thì toàn bộ tiền gốc khoản tiền gửi CKH sẽ được chuyển sang tài khoản treo trung gian (giữ hộ chờ thanh toán) và không được hưởng lãi suất trong thời gian giữ hộ chờ thanh toán.

Trường hợp Khách hàng chọn hình thức tự động tái tục và không có yêu cầu khác thì VietABank sẽ tự động nhập lãi (nếu có) vào gốc và tái tục thêm một thời gian mới bằng thời hạn ban đầu theo thỏa thuận.

Thời hạn tái tục không được dài hơn thời hạn hiệu lực còn lại của giấy tờ xác minh thông tin của KH.

Trong trường hợp Khách hàng không đủ điều kiện để tái tục thời hạn tiền gửi theo thời hạn mà VietABank áp dụng (thời hạn tái tục ngắn hơn thời hạn hiệu lực của giấy tờ xác minh thông tin KH) hoặc Khách hàng chọn hình thức không tái tục, VietABank sẽ thực hiện tự động chuyển số tiền gốc và lãi (nếu có) của HĐTG vào tài khoản treo trung gian (giữ hộ chờ thanh toán) của Khách hàng và chỉ chi trả cho Khách hàng khi Khách hàng hoàn tất thủ tục tất toán HĐTG. Khách hàng sẽ không được hưởng lãi trên toàn bộ số dư tài khoản treo trong thời gian giữ hộ chờ thanh toán.

Mức lãi suất áp dụng đối với khoản tiền gửi tái tục là lãi suất theo niêm yết/hoặc mức lãi suất do VietABank quy định từng thời kỳ.

10. Chi trả trước hạn tiền gửi CKH

Khách hàng được yêu cầu VietABank chi trả trước hạn tiền gửi CKH nếu có thoả thuận với VietABank tại HĐTG. Khi thực hiện rút tiền gửi CKH trước hạn Khách hàng phải thông báo trước bằng văn bản/email/fax, điện thoại cho VietABank ít nhất 1 (một) ngày làm việc trước ngày dự định rút tiền. Khách hàng phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến địa điểm của VietABank nơi ký HĐTG để thực hiện hoàn thiện các thủ tục rút tiền theo đúng quy định, quy trình, sản phẩm của VietABank ban hành từng thời kỳ.

Lãi suất chi trả trước hạn áp dụng đối với khoản tiền gửi CKH là mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất do VietABank công bố theo đồng tiền gửi tại thời điểm chi trả trước hạn.

Phí chi trả tiền gửi CKH trước hạn (nếu có) thực hiện theo quy định biểu phí của VietABank công bố trong từng thời kỳ.

Trường hợp Khách hàng yêu cầu VietABank chi trả trước hạn tiền gửi CKH khi đã lĩnh lãi trước hoặc lĩnh lãi theo định kỳ, nếu phần lãi đã lĩnh nhiều hơn số lãi thực tế được hưởng thì VietABank sẽ truy thu lại phần chênh lệch giữa số tiền lãi Khách hàng đã nhận và số tiền lãi thực tế được hưởng trước khi thực hiện chi trả tiền gửi cho Khách hàng.

11. Biện pháp tra cứu tiền gửi CKH

Khách hàng có thể tra cứu khoản tiền gửi trên website VietABank  bằng cách truy cập tại “Tra cứu thông tin” của mục “Truy cập nhanh” trên website VietABank (www.vietabank.com.vn), hoặc trực tiếp đến địa điểm giao dịch của VietABank.

12. Xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất HĐTG

Trường hợp mất, thất lạc hợp đồng tiền gửi:

Khách hàng đến địa điểm giao dịch nơi mở HĐTG, xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin còn thời hạn, lập Giấy báo mất, thất lạc HĐTG theo mẫu của VietABank.

Thời gian giải quyết cho Khách hàng được rút tiền tối thiểu là sau 7 ngày làm việc kể từ ngày VietABank nhận Giấy báo mất/thất lạc hợp đồng tiền gửi của Khách hàng. Khách hàng thực hiện tất toán HĐTG tại chính địa điểm cấp HĐTG.

VietABank không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra đối với Khách hàng (chủ sở hữu, đồng chủ sở hữu) do không báo mất/thất lạc HĐTG và/hoặc báo chậm trễ dẫn đến bị kẻ gian lợi dụng và các thiệt hại (nếu có) phát sinh trước thời điểm Khách hàng hoàn thiện thủ tục báo mất/thất lạc HĐTG theo quy định cho VietABank.

Trường hợp tìm thấy HĐTG, Khách hàng phải đến VietABank nơi ký HĐTG xuất trình HĐTG đã báo mất/thất lạc và các giấy tờ liên quan, đồng thời lập Giấy hủy giấy báo mất/thất lạc HĐTG và nộp lại bản gốc Giấy báo mất/thất lạc HĐTG cho VietABank.

Trường hợp bị mất Giấy báo hỏng/giấy báo mất/thất lạc HĐTG, Khác hàng phải lập văn bản cam kết theo mẫu của VietABank.

Trường hợp hợp đồng tiền gửi bị hỏng, nhàu nát, rách:

Khách hàng trực tiếp đến địa điểm giao dịch cấp hợp đồng tiền gửi lập giấy báo HĐTG bị hỏng (theo mẫu của VietABank), xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định đồng thời giao lại HĐTG bản gốc cho VietABank.

Thời gian giải quyết cho Khách hàng được tất toán HĐTG gửi tối thiểu là sau 7 ngày làm việc kể từ ngày VietABank nhận được giấy báo HĐTG bị hỏng.

VietABank có quyền từ chối thực hiện giao dịch đối với HĐTG bị hỏng mà Khách hàng không làm thủ tục thông báo theo quy định của VietABank.

Những nội dung có liên quan không đề cập tới, người gửi tiền có thể trực tiếp đến các địa điểm giao dịch của VietABank để được tư vấn.

Hỏi đáp

Những câu hỏi thường gặp về sản phẩm
01

Khi Sổ tiết kiệm của Khách hàng bị mất/thất lạc, Khách hàng phải làm gì?

Trả lời :

Khi bị mất/làm thất lạc Sổ tiết kiệm, Khách hàng đến bất kỳ điểm giao dịch nào của VietABank lập giấy báo mất Sổ tiết kiệm. Trường hợp khẩn cấp người gửi tiền thông báo mất/thất lạc Sổ tiết kiệm bằng điện thoại cho Chi nhánh/PGD nơi cấp Sổ tiết kiệm, nếu không gọi được cho Chi nhánh/PGD nơi cấp, người gửi tiền có thể gửi e-mail/gọi điện cho Tổng đài Call Center của VietABank.

Khách hàng sẽ được VietABank hướng dẫn các thủ tục tiếp theo để tránh bị lợi dụng, làm tổn thất tài sản của Khách hàng.

02

Khách hàng có được rút tiền gửi của mình trước hạn không?

Trả lời :

Khi có nhu cầu sử dụng vốn, Khách hàng có thể rút tiền gửi của Khách hàng trước hạn. Khách hàng lưu ý, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi rút trước hạn tối đa bằng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất theo đồng tiền gửi do VietABank công bố tại ngày Khách hàng rút tiền gửi trước hạn.

03

Khách hàng có được chuyển quyền sở hữu Sổ tiết kiệm của mình cho người khác không?

Trả lời :

Khách hàng được chuyển quyền sở hữu Sổ tiết kiệm cho người khác dưới hình thức cho, tặng, chuyển nhượng.

04

Khi phát sinh nhu cầu gửi tiền, chủ sở hữu có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình gửi tiền tại VietABank không?

Trả lời :

VietABank không nhận tiền gửi của Khách hàng thông qua người khác.

05

Khách hàng mở Sổ tiết kiệm tại Chi nhánh Hà Nội, khi đến hạn Khách hàng có thể đến địa điểm khác của VietABank để tất toán Sổ tiết kiệm không?

Trả lời :

Được

06

Người nước ngoài có được gửi tiền tiết kiệm tại VietABank không?

Trả lời :

VietABank không nhận tiền gửi tiết kiệm từ người nước ngoài, tuy nhiên người nước ngoài có thể gửi tiền gửi có kỳ hạn theo hình thức hợp đồng tiền gửi tại VietABank.

07

Khách hàng có thể tra cứu thông tin tiền gửi của mình trực tuyến không?

Trả lời :

Sau khi phát sinh mở Sổ tiết kiệm, nếu Khách hàng có nhu cầu tra cứu thông tin tiền gửi của mình thông qua kênh trực tuyến, Khách hàng vui lòng Truy cập tại mục Đăng ký trực tuyến trên website VietABak (www.vietabank.com.vn).

08

Khi gửi tiền gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch của VietABank, Khách hàng phải xuất trình giấy tờ gì?

Trả lời :

Khách hàng xuất trình một trong các loại giấy tờ xác minh thông tin sau: Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.

09

VietABank nhận tiền gửi tiết kiệm bằng loại tiền nào?

Trả lời :

VietABank nhận tiền gửi tiết kiệm bằng các loại tiền sau: Đồng Việt Nam (VND) và Đô la Mỹ (USD).

10

Khách hàng đủ bao nhiêu tuổi thì được gửi tiền tiết kiệm tại VietABank?

Trả lời :

VietABank quy định về độ tuổi được gửi tiền tiết kiệm như sau:

 • Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Công dân Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện giao dịch TGTK thông qua người đại diện theo pháp luật; Công dân Việt Nam có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện giao dịch TGTK thông qua người giám hộ.

Sản phẩm liên quan

Add to home screen