Login
 
Search
  • USD : 21,760-21,849
  • GBP : 33,787-34,172
  • EUR : 23,705-24,000
 Thông báo của HĐQT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011
Nội dung chi tiết xem tại đây.
Giấy ủy quyền nhận cổ tức xem tại đây.
In      Gửi tới Trở về
 
Các Thông báo của HĐQT đã đưa
   BÁO CÁO VIỆC ĐƯƠNG NHIÊN MẤT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HĐQT (07:21 - 07/06/2012)
   NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2012 (18:14 - 04/06/2012)
   BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2012 (18:14 - 04/06/2012)
   THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (21:11 - 14/05/2012)
   TÀI LIỆU PHỤC VỤ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (08:44 - 12/05/2012)
   THÔNG BÁO BỔ NHIỆM TGĐ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (16:48 - 05/05/2012)
   THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (14:35 - 18/04/2012)
   THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN V/V BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS VAB 2008-2013 (09:47 - 10/04/2012)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (15:34 - 30/03/2012)
   THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (16:48 - 28/08/2011)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang