Login
 
Search
  • USD : 21,760-21,849
  • GBP : 33,815-34,200
  • EUR : 23,963-24,260
 Thông báo của HĐQT
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2012

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngân Hàng TMCP Việt Á năm 2012. Xem chi tiết tại đây.

In      Gửi tới Trở về
 
Các Thông báo của HĐQT đã đưa
   THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (21:11 - 14/05/2012)
   TÀI LIỆU PHỤC VỤ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (08:44 - 12/05/2012)
   THÔNG BÁO BỔ NHIỆM TGĐ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (16:48 - 05/05/2012)
   THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (14:35 - 18/04/2012)
   THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN V/V BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS VAB 2008-2013 (09:47 - 10/04/2012)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (15:34 - 30/03/2012)
   THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (16:48 - 28/08/2011)
   VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU (15:23 - 08/02/2011)
   THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010 VÀ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN CỦA VIỆT Á BANK (09:43 - 18/01/2011)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2010 (LẦN 2). (09:42 - 18/01/2011)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang