Login
 
Search
 • USD : 21,750-21,840
 • GBP : 33,207-33,613
 • EUR : 23,854-24,175

DỊCH VỤ HOME BANKING

 •  Cung cấp thông tin về số dư tài khoản tiền gởi, tình trạng thông tin hợp đồng tín dụng (ngày gởi, ngày đáo hạn, lãi suất)
 •  Cung cấp thông tin về thấu chi và lãi suất thấu chi của từng khách hàng, hạn mức, nhật ký giao dịch thanh toán thẻ
 •  Xem và in sao kê số phụ tài khoản, tiền gởi, tiền vay
 •  Thanh toán tiền lãi vốn của các hợp đồng vay thông qua tài khoản tiền gởi ( DD ) tại VietABank
 •  Cho phép thực hiện các giao dịch thanh toán: thanh toán các hóa đơn tiền điện, nước, ... Ủy nhiệm thu/ ủy nhiệm chi, chuyển tiền trong và ngoài nước, chi hộ lương nhân viên, đặt lệnh mua hay chuyển đổi ngoại tệ và vàng, gởi thư yêu cầu xác định số dư tài khoản, gởi yêu cầu mở L/C
 • Cho phép khách hàng truy vấn tình trạng của các lệnh đã gởi ( chưa xử lý, đã xử lý, tình trạng lỗi) và gởi yêu cầu hủy lệnh chưa thực hiện
 •  Xem các thông tin chung của ngân hàng: tỷ giá, lãi suất, biểu phí
 •  Có chức năng kiểm tra, đối chiếu số liệu cuối ngày
  Hoặc nhấp vào đây Mẫu hợp đồng , Mẫu phụ lục hợp đồng