Search

DỊCH VỤ BẢO LÃNH


Đối tượng bảo lãnh :

 • Các đơn vị, các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ...

 • Các Doanh nghiệp (DN nhà nước, DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài).

 • Các Công ty (Công ty TNHH, cổ phần, hợp danh).

 • Hợp tác xã, xí nghiệp, các tổ chức,...

Điều kiện bảo lãnh :

 • Khách hàng xin bảo lãnh phải có đủ năng lực Pháp luật dân sự và hành vi dân sự.

 • Có tín nhiệm trong quan hệ tín dụng và thanh toán với Ngân hàng.

 • Có tài sản đảm bảo hoặc các biện pháp đảm bảo như ký quỹ, cầm cố, thế chấp tài sản, bảo lãnh của bên thứ ba theo quy định của Ngân hàng.

 • Có khả năng thực hiện các nghĩa vụ được bảo lãnh (Có dự án đầu tư, phương án SXKD khả thi,...)

 • Có khả năng tài chính đảm bảo cho việc thanh toán bảo lãnh.

 • Chỉ được quan hệ bảo lãnh tại Hội sở  hoặc một trong các Chi nhánh của Ngân hàng.

Các loại bảo lãnh :

 • Bảo lãnh dự thầu (Xây lắp, cung cấp trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ,... )

 • Bảo lãnh chất lượng sản phẩm theo Hợp đồng (Chất lượng công trình, máy móc thiết bị, hàng hóa, dịch vụ cung cấp,...)

 • Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng.

 • Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước.

 • Bảo lãnh thanh toán.

 • Bảo lãnh vay vốn (Vay vốn của tổ chức tín dụng, mua hàng trả chậm, uỷ thác xuất nhập khẩu, nhận tiền ứng trước phục vụ SXKD, nhận hàng gia công, làm đại lý,...)

 • Các trường hợp bảo lãnh khác.

Hạn mức - Thời hạn - Phí bảo lãnh :

 • Hạn mức và thời hạn bảo lãnh được xác định căn cứ vào nghĩa vụ của Khách hàng đối với bên nhận bảo lãnh.

 • Mức bảo lãnh tối đa phù hợp với khả năng tài chính của VietABank trong từng thời kỳ.

 • Phí bảo lãnh được căn cứ vào Biểu phí dịch vụ của VietABank ban hành và được thu một lần ngay khi phát hành chứng thư bảo lãnh.

Thủ tục bảo lãnh :

 • Khi Quý Khách hàng có nhu cầu, hãy đến liên hệ với Phòng Tín dụng Hội Sở - Các chi nhánh - Phòng giao dịch của VietABank để được giải thích và hướng dẫn cụ thể các thức lập Hồ sơ.

 • Hồ sơ bảo lãnh gồm :

 • Giấy đề nghị bảo lãnh (theo mẫu VietABank),các tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân, cá nhân của Khách  hàng xin bảo lãnh (Giấy phép thành lập Công ty, Giấy đăng ký kinh doanh, Quyết định bổ nhiệm người đại diện, CMND, Hộ khẩu), Điều lệ chung, biên bản họp HĐQT, HĐTV 

 • Các tài liệu liên quan đến việc xin bảo lãnh (Hồ sơ mời thầu, HĐ Thi công, HĐ Kinh tế, HĐ Vay vốn,...).

 • Giấy phép xuất nhập khẩu nếu việc bảo lãnh có liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

 • Các giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo.Các tài liệu khác theo yêu cầu của VietABank.

 • Hình thức phát hành bảo lãnh :

  • Phát hành thư bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh.

  • Ký xác nhận trên các lệnh, hối phiếu.

  • Các hình thức theo qui định.

 Để biết thêm chi tiết, mời Quý khách vui lòng liên hệ với Phòng Tín dụng Hội Sở
ĐT : (08)- 8290245 - 8290233 - 8292497 hoặc tại các Trụ sở của VietABank.