Login
 
Search
  • USD : 21,760-21,849
  • GBP : 33,848-34,223
  • EUR : 23,759-24,055
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngân Hàng TMCP Việt Á năm 2015

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngân Hàng TMCP Việt Á năm 2015.

Tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Các tài liệu phục vụ phiên họp đã được đăng tải tại đây. Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham khảo và tải về để sử dụng:

Thông báo và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung và đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2013 - 2018.

 Thông báo và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung và đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2013 - 2018.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về bầu bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Việt Á

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngân Hàng TMCP Việt Á năm 2014.
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngân Hàng TMCP Việt Á năm 2014.
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2004
Xem bài viết theo ngày Đầu trang