Search
CHO VAY ĐẦU TƯ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Mục đích cho vay

    Đáp ứng nhu cầu vay vốn để đầu tư kinh doanh chứng khoán của khách hàng.

Đặc tính

    - Loại tiền vay và thu nợ: VNĐ.

    - Phương thức vay: Cho vay từng lần hoặc cho vay hạn mức. Thời hạn sử dụng hạn mức tối đa 12 tháng, thời hạn vay mỗi lần nhận nợ tối đa 06 tháng.

    - Mức cho vay:

        • Đối với tài sản đảm bảo là chứng khoán: Theo quy định tại danh mục chứng khoán ban hành trong từng thời kỳ.

        • Đối với tài sản đảm bảo khác: Không vượt quá tỷ lệ đảm bảo nợ vay bằng tài sản đảm bảo theo quy định của VAB.

    - Thời hạn vay: Tối đa là 12 tháng.

    - Tài sản đảm bảo: Chứng khoán và tài sản đảm bảo khác.

Tiện ích

    - Thời gian xử lý hồ sơ trong ngày làm việc kể từ khi cán bộ tín dụng nhận được đầy đủ hồ sơ của khách hàng.

    - Hạn mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay, phương thức trả nợ, thời gian ân hạn linh hoạt, phù hợp với nhu cầu khách hàng.

    - Được tư vấn về kế hoạch trả nợ cũng như cung cấp thông tin về chương trình cho vay.

    - Được tư vấn thủ tục pháp lý miễn phí.