Login
 
Search
  • USD : 21,760-21,849
  • GBP : 33,808-34,184
  • EUR : 23,724-24,020
 Báo cáo thường niên
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2004
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2004

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( Phần 1 )
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( Phần 2 )
Bảng cân đối kế toán chi tiêu ( ngày 31/ 12/ 2004 )
Bảng cân đối kế toán nguồn vốn ( ngày 31/ 12/ 2004 )
Bảng cân đối kế toán 

Để xem được bạn phải có cài chương trình Acrobat Reader
Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Hội sở hoặc các chi nhánh của Ngân hàng Việt Á
In      Gửi tới Trở về
 
Các Báo cáo thường niên đã đưa
   BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2009 (15:01 - 25/03/2010)
   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 (10:33 - 11/05/2009)
   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 (10:32 - 11/05/2009)
   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 (10:32 - 11/05/2009)
   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2005 (10:32 - 11/05/2009)
   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2004 (10:16 - 11/05/2009)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang